ഉണരുന്ന കാർഷിക മേഖല
നമ്മുടെ നാടിന്റെ പഴയ കാല ക്ഷേമൈശ്വരങ്ങളുടെ ആധാരശില കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധി തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പെരുമയിലായിരുന്നു വിദേശ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ തഴച്ചുവളർന്നത്. ആ കാർഷിക സംസ്‌കൃതിയിൽ നിന്നെല്ലാം വഴിമാറിയ സംസ്ഥാനം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചു. അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളും പുരയിട കൃഷിയുമൊക്കെ അന്യംനിന്നപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളും കൃഷിയും തരിശിടങ്ങൾക്ക് വഴി മാറി. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക് ഡൌണിന്റെ ദുരിത കാലത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ സ്വന്തം നാടിന്റെ കാർഷിക സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെയാകെ ശ്രദ്ധ ചെന്നെത്തുകയാണ്.
തരിശ് ഭൂമികളെല്ലാം കൃഷി ഭൂമിയാക്കുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.' സുഭിക്ഷ' എന്ന പേരിൽ 3860 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളിലായി നടപ്പിലാക്കിയത്. വിപുലമായ പ്രവർത്തനം വഴി കാർഷിക കാർഷികാനുബന്ധ മേഖലകളിൽ വരുമാനം ഉയർത്തുകയും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് കർമ്മ പദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വളരെ ആവേശപൂർവ്വമാണ് ജനങ്ങളാകെ ഈ പദ്ധതികളിൽ അണിനിരന്നത്. ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും മികച്ച രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചുവെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സ്ഥായിയായി ഉറപ്പു വരുത്താൻ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ച അനിവാര്യമാണ്.
കാർഷിക മേഖലയുടെ തളർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതം ഭക്ഷ്യ പരാശ്രയത്വമാണ്. മിക്ക കാർഷിക വസ്തുക്കളും കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ
നല്ലപങ്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നോർക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടാഹാരമായ അരി കഷ്ടിച്ചു രണ്ടു മാസക്കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രമേ നാം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പച്ചക്കറികളാവട്ടെ ആവശ്യത്തിന്റെ പകുതി മാത്രവും. പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിന് താഴെയും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പരാശ്രയത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് - അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ കണക്കുകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം പച്ചക്കറികളുടേയും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും, ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ ആശാവഹമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചതായി കാണാം.
കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം കാർഷിക മേഖലയെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ചിന്തിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇന്നെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതികൾ അവലംബിച്ചാലേ കാർഷികോൽപ്പാദനം സുസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കൂ. മണ്ണിന്റേയും പരിസ്ഥിതിയുടേയും സഹജമായ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ഉൽപ്പാദനത്തിനുസൃതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം.
സംസ്ഥാനത്തെ വയലേലകളിലെ തരിശ്ശിടലിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു ഭാഗം പാടശേഖരങ്ങൾ പലവിധ കാരണങ്ങളാലും ഇന്നും തരിശായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി കണ്ടെത്തി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനാവണം. നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷം തരിശിടുന്ന വയലേലകളിൽ പച്ചക്കറികളും , പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും ചെറു ധാന്യങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാനുളള സാഹചര്യമൊരുക്കണം.
സംസ്ഥാനത്തിലെ ലക്ഷക്കണത്തിനുള്ള പുരയിടങ്ങളെയാകെ പോഷകത്തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാവണം. മിക്ക പുരയിടങ്ങളിലേയും പ്രത്യേകിച്ചും തെങ്ങു മാത്രമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലെ മണ്ണും സൂര്യപ്രകാശവും അറപതു ശതമാനത്തിലേറെ പാഴായിപ്പോകുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനുയോജ്യമായ ഇടവിളകളും മിത്ര വിളകളുമെല്ലാമായി ഓരോ പുരയിടങ്ങളേയും വിഭവ സ്രോതസ്സുകളായി മാറ്റാനാവണം. കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടേയും അതിജീവനത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ പോഷക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാനുമാകണം. ഇതോടൊപ്പം ഓരോ പുരയിടങ്ങളിലേയും ജൈവ വൈവിധ്യം പരമാവധി നിലനിർത്തുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൂടി സാധിതമാകുന്നു.

ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായ ഇലക്കറികൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായത് അതത് പുരയിടങ്ങളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. ഇവ പോഷക പ്രധാനങ്ങളായ ഭക്ഷ്യ വസ്തു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമുളള പ്രതിരോധ ശക്തിയും നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്കറികൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ദൈനം ദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. ടെറസ് കൃഷിയും മുറ്റത്തെ ചട്ടികളിലെ കൃഷിയുലുമെല്ലാം ഇത്തരം ചെടികൾ നന്നായി വളരും. കൂടാതെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇലക്കറി വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവും.
പശുപരിപാലനം, ആട് വളർത്തൽ, കോഴി വളർത്തൽ , മത്സ്യ കൃഷി എന്നിവയും സാദ്ധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ പുരയിട കൃഷിയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് ആദായകരമായി നടത്താനാവണം. ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണം സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പാദന വിപ്ലവത്തിന് അനുകൂലമായ കളമൊരുക്കണം.ചെറുകിട കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദനവും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകളാണാവശ്യം.
ഒരു വിളയിൽ നിന്നും പരമാവധി ലാഭം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തേക്കാൾ വിവിധ വിളകളിലൂടെയും സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും സ്ഥായിയായ വരുമാനം എന്ന സമീപനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകണം. ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മൂല്യവർധനവിലൂടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതിയും സുരക്ഷയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാകണം കൃഷിരീതികളെല്ലാം. പരമ്പരാഗതമായ കാർഷിക സങ്കേതങ്ങളിൽ മാത്രം നിലയുറപ്പിക്കാതെ പുതിയ സാദ്ധ്യതകളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനാവണം.
സസ്യവളർച്ചക്കാവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും ജലവുമൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്ന കൃത്യതാ കൃഷി അഥവാ പ്രസിഷ്യൻ ഫാമിങ്ങ്, കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പോളി ഹൗസുകളിൽ നടത്തുന്ന സംരക്ഷിത കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ ഭേദമന്യേ എല്ലാ കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന മഴ മറ കൃഷി, വിവിധ നിലകളിലാക്കി കാർഷികോൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന ഹൈടെക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങ്, അക്വാപോണിക്‌സ്, ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ്, എയ്‌റോപോണിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മണ്ണില്ലാ കൃഷിരീതികൾ എന്നിവക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഏറെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.
ചെറുകിട കർഷകരേയും, കർഷക തൊഴിലാളി കളേയും നൂതന കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആധുനിക കാർഷിക സങ്കേതങ്ങളിൽ അറിവ് പകർന്ന് അതിലൂടെ അവർക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനവും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പു വരുത്താനാകണം. ജീവാണുവള നിർമ്മാണം, ഹൈടെക്ക് രീതിയിലുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം, വിവിധതരം കം ബോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം, ജൈവ സസ്യസംരക്ഷണ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം, അക്വേറിയം, ഫിഷ് ബ്ലീഡിങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ വഴി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
കൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദനാന്തര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുവാനുളള ഇടപെടലുകൾക്കും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകണം. ഉൽപ്പന്ന സംസ്‌ക്കരണവും മൂല്യവർദ്ധനയും വൈവിധ്യവൽക്കരണവും വിപണനവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം, മത്സ്യോൽപ്പാദനം, മാംസം, മുട്ട ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അർത്ഥപൂർണ്ണവും പ്രായോഗികവുമായ പാരസ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം.

 

ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തല വര മാറുമോ

മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ആരംഭിച്ച സമരം ഒമ്പതു മാസം പിന്നിടുന്ന വേളയിലാണ് 40 കർഷക സംഘടന ഉൾകൊള്ളുന്ന സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനം ഉത്തരന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തലവര മാറ്റുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ ഉയർന്നത്. അടുത്തവർഷം ആദ്യം ഉത്തർപ്രദേശ്-ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തിലെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകരാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നായി മഹാപഞ്ചായത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. 10 ലക്ഷത്തോളംപേർ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് കണക്ക
കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി താങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്താത്തപക്ഷം ബിജെപിക്ക്‌വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് കർഷകർ നൽകിയത്. ബിജെപി നേതാക്കളെ ബഹിഷ്‌കരിക്കാനും തീരുമാനമായി. 135 സീറ്റുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിൽ തട്ടുകിട്ടിയാൽ ബിജെപിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരിക വിഷമകരമായിരിക്കും. എതായാലും കർഷകർ പ്രഖ്യാപിച്ച മിഷൻ യുപി-ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ഉറക്കംകെടുത്തും.്
ബിജെപിയുടെ വർഗീയവിഭജന അജൻഡയ്ക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുവെന്നതാണ് കിസാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേന്മ. 2013ൽ വർഗീയകലാപം നടന്ന മണ്ണാണ് മുസഫർനഗറിന്റേത്. ഹിന്ദുക്കളും (ജാട്ട്) മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന വർഗീയലഹളയിൽ 80 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അരലക്ഷംപേർ അഭയാർഥികളാക്കപ്പെട്ടു. നിരവധി സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിനിരായി. ഈ വർഗീയകലാപം സൃഷ്ടിച്ച വർഗീയധ്രുവീകരണമാണ് 2014ലെയും 2019ലെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2017ലെ യുപി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിക്ക് വൻവിജയം നേടിക്കൊടുത്തത്. എന്നാൽ, ബിജെപി സൃഷ്ടിച്ച ഈ വർഗീയവിഭജന അജൻഡയ്ക്കുപകരം ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തിനായുള്ള കാഹളമാണ് കിസാൻ പഞ്ചായത്തിൽ ഉയർന്നത്. മുസ്ലിങ്ങൾ വർധിച്ചതോതിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിന്ദു-സിഖ് കർഷകർക്ക് അവർ ഭക്ഷണം നൽകുകയും വിശ്രമിക്കാനായി മസ്ജിദുകൾ തുറന്നുനൽകുകയും ചെയ്തു.
കർഷകർ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും തൊഴിലാളികൾ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരസ്പരം ഉയർത്തുകയാണ്. കാർഷികനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോടൊപ്പം ലേബർ കോഡ്, വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവ പിൻവലിക്കണമെന്നും തൊഴിലുറപ്പുതൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും വനാവകാശനിയമം നടപ്പാക്കണമെന്നും പെട്രോൾ- ഡീസൽ വിലവർധന പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

ആദായപ്പൂവ് ആന്തൂറിയം
എം കെ പി മാവിലായി

ഗ്യഹോദ്യാനങ്ങളിൽ വളർത്താവുന്ന അതിമനോഹരമായ അലങ്കാരസസ്യമെന്ന നിലയിലും ലോക പുഷ്പ വിപണിയിലെ പ്രധാനികളിൽ ഒന്നെന്ന നിലയിലും ആന്തൂറിയം ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊളംബിയ, പെറു, ബ്രസീൽ, വെനിസുല, മധ്യ- ദക്ഷിണ അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആന്തൂറിയം സ്വാഭാവികമായി കണ്ടുവരുന്നത്.
ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള പൂപ്പാളിയും തിരി കത്തിച്ചു പിടിച്ച മാതിരി മുകളിലേക്ക് വളർന്നു നില്ക്കുന്ന പുഷ്പ ഭാഗവും ചേർന്നാൽ ആന്തൂറിയം എന്ന സുന്ദര പുഷ്പമായി. ദീർഘനാൾ കേട് കൂടാതെയും ചൈതന്യം കൈവിടാതെയും നിലനിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളതു കൊണ്ട് ബൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിനും പുഷ്പാലങ്കാരത്തിനും ആന്തൂറിയം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. സാധാരണ പുഷ്പ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഇലയ്ക്ക് രൂപഭേദം വന്ന ഒരു പൂപ്പാളിയും വളരെ ചെറിയ പുഷ്പങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന സ്പാഡിക്‌സ് പുഷ്പമഞ്ജരിയുമാണ് ആന്തൂറിയത്തിനുള്ളത്.മികച്ച ആദായ മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആന്തൂറിയം കൃഷി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ആന്തൂറിയത്തിന് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ചിലർ കേരളത്തിൽ താമസത്തിനെത്തിയതോടെയാണ് അവരുടെ ഉദ്യാനങ്ങൾ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആന്തൂറിയം കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ആയിരത്തിതൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കട്ട് ഫ്‌ലവർ എന്ന നിലയിൽ ആന്തൂറിയം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാധാന്യം നേടിയത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ആർക്കും വളരെ എളുപ്പവും ആദായകരവുമായി ആന്തൂറിയം കൃഷി ചെയ്യാം.
പകൽ താപനില 25 - 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് , രാത്രി താപനില 18-20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നല്ല തോതിൽ ഈർപ്പവും 50-70 ശതമാനം തണലും ആന്തൂറിയത്തിന് ആരോഗ്യകരമായി വളരാനുളള സാഹചര്യങ്ങളാണ്.


സസ്യ വിവരണം
ആന്തൂറിയം സസ്യങ്ങൾ ഓഷധികളാണ്. സാവധാനം വളരുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ പുതിയ ഇലകളുണ്ടാവുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓരോ പുതിയ ഇലയും ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം ഓരോ പുതിയ വേരും വളർന്നു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരില വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൂവുണ്ടാകുന്നതും കാണാം. ഇലയുടെ ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വളരെയേറെ വൈവിധ്യം ദൃശ്യമാണ്. ഒരില സഹ പത്രത്തിനുള നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞു വരുവാൻ 20 മുതൽ 25 ദിവസം വരെ വേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ പുഷ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പാഡിക്‌സ് പൂങ്കുലയാണ്. സസ്യശാസ്ത്രപരമായി റസിമോസ് (ൃമരലാീലെ) പുഷ്പമഞ്ജരി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൽ തിരി (കാൻഡിൽ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീണ്ടുരുണ്ട പുഷ്പ ദണ്ഡിൽ (എഹീൃമഹ മഃശ)െ വളരെ ചെറിയ , അ വൃന്ത ആൺ-പെൺ പുഷ്പങ്ങൾ ഞെരുങ്ങിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. തിരിയെ ആവരണം ചെയ്ത് ആകൃതി കൊണ്ടും വർണ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ഭംഗിയാർജ്ജിച്ച ഒരു പൂപ്പാളിയുണ്ടാകും. പൂപ്പാളി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഇല അഥവാ സഹപത്രമാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ആന്തൂറിയം ' പുഷ്പം ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പത്രകക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് പൂങ്കുല ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 5 മുതൽ 8 സ്പാഡിക്‌സുകൾ ഉണ്ടാകും.


ഇനങ്ങൾ
അരേസിയേ എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിലെ ആന്തൂറിയം ജനുസ്സിൽപ്പെട്ടതും ചേമ്പ് വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാണ് ഈ ചെടി. ആകൃതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും നിറത്തിലും വളരെ വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്ന പൂപ്പാളികൾ ആന്തൂറിയം സസ്യങ്ങ ളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വെള്ള, ചുവപ്പ്, പിങ്ക്, പച്ച, കറുപ്പ് കലർന്ന ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, ചോക്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയ പല നിറങ്ങളിലുമുള്ള പൂപ്പാളികൾ ഉണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് നിറങ്ങൾ കലർന്നു കാണുന്ന പൂപ്പാളികളും വിരളമല്ല. ഇതിൽ ഏകദേശം അറന്നൂറോളം ജാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ളത് ആന്തൂറിയം ആൻ ഡ്രിയാനത്തിനാണ്.
ഇവയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളെ ഇലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവ, പൂക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവ എന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഇനങ്ങൾ ലിമ വൈറ്റ്, ക്യൂബ, അഗ്‌നിഹോത്രി , ലിവർ റെഡ്, കാൻകാൻ, േ ട്രോപ്പിക്കൽ, നിറ്റ , ഡൺ ബേഴ്സ്റ്റ്, ലിൻഡ - ഡി - മോൾ , ടിനോര, അക്രോപോളിസ് , ഗിനോ ഓറഞ്ച്, . മിഡോറി എന്നിവയാണ്.
ഹോളണ്ട്, നെതർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുവാനുളള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതിനാൽ ഓരോ വർഷവും പുതിയ ഇനങ്ങളുടെ തണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല പുതിയ സങ്കര ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലും നടക്കുന്നുണ്ടു.

നടീലും പരിചരണവും
ആന്തൂറിയം ചെടിയുടെ വംശവർധനയ്ക്ക് പ്രധാനമായി വിത്ത്, കായിക ഭാഗം, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ എന്നിവയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.
വിത്തു വഴിയുള്ള പ്രവർദ്ധനം പ്രധാനമായും സങ്കരയിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തൈകളുടെ വർഗ്ഗ ഗുണത്തിലുള്ള ഐക്യരൂപ്യ കുറവ്, മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ട് പൂകൃഷിക്ക് ഈ രീതി ആരും അവലംബിക്കാറില്ല. എന്നാൽ വീടുകളിൽ വളർത്തുമ്പോൾ കൗതുകത്തിനായി ഇത്തരം വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പുതിയ തരം തൈകളെ ആർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

വിത്ത് തൈ ഉൽപ്പാദനം
ബീജസങ്കലനം കാര്യക്ഷമമായി നടന്ന തിരിയിൽ പാകമായി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവയെ തിരിയിൽ നിന്നും കൊഴിച്ചെടുത്ത് ഞെക്കിപ്പൊട്ടിച്ച് വിത്തുകൾ വേർപെടുത്താം. വിത്തിനോടൊപ്പം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പശിമയുള്ള വസ്തു പൂർണ്ണമായും കഴുകി മാറ്റി വിത്ത് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഉടൻ തന്നെ പാകണം.
പരന്ന ചട്ടിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ട്രേയിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയ മണൽ നിരത്തി ചെറുതായി നനച്ചശേഷം ഈർക്കിലുപയോഗിച്ച് മണലിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വരി വരിയായി ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിത്തുകൾ അതിലിടാം. മണലിന് പകരം നനഞ്ഞ പഞ്ഞി നിരത്തിയും വിത്തുകൾ നടാവുന്നതാണ്. മണലോ പഞ്ഞിയോ ഉണങ്ങിപ്പോകാത്ത തരത്തിൽ ഒരു സ്‌പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തുകൾ നിത്യേന നനക്കണം. ഒരു ഗ്ലാസ് കഷണമോ ഷീറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേയോ ചട്ടിയോ മൂടിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പാത്രത്തിനുളളിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുവാനും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഈ പാത്രങ്ങൾ തണലിൽ വെക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വിത്തുകൾ പാകിയാൽ എട്ട് - പത്ത് ദിവസത്തിനകം മുളയ്ക്കുന്നതാണ്. വിത്തുകൾ മുളച്ചയുടനെ പാത്രങ്ങൾ മൂടിയിരിക്കുന്ന പോളിത്തീൻ ഷീറ്റോ ഗ്ലാസ്സ് കഷണമോ മാറ്റണം. വിത്തിൽ നിന്നും മുളവന്ന ചെടികളുടെ ത്വരിത ഗതിയിലുള്ള വളർച്ചക്ക് വെളളത്തിൽ കലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന 19:19:19 എന്ന വളം രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെളളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് സ്‌പ്രെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ തളിക്കണം. ചെടിയുടെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വളത്തിന്റെ തോത് കൂട്ടുകയും കാലദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കുമിൾ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഫംഗി സൈഡ് സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.
തൈകൾക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസം പ്രായമെത്തുമ്പോൾ അവയെ തംബ് പോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലോ അധികം തൈകൾ ഒന്നിച്ചു നടാവുന്ന ട്രേകളിലോ നടണം. തുടർന്ന് ആറ് മാസം പ്രായമെത്തിയ തൈകളെ 15 സെ.മീറ്റർ ചട്ടികളിലേക്കും ഒരു വർഷം പ്രായമായവയെ വലിയ ചട്ടികളിലേക്കും മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരം വിത്തുതൈകൾ പുഷ്പിക്കുവാൻ രണ്ടു മുതൽ രണ്ടര വർഷം വരെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മാത്രമേ വിത്ത് തൈകളുടെ ഗുണം തിട്ടപ്പെടുത്താനാകൂ എന്നതിനാൽ വാണിജ്യ പൂകൃഷിക്ക് ഈ മാർഗ്ഗം സ്വീകാര്യമല്ല.
എന്നാൽ ഒരു തിരിയിൽ നിന്നു തന്നെ നൂറിലേറെ വിത്തുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ തൈകൾ ഒരുമിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന മെച്ചമുണ്ട്.

(അവസാനിക്കുന്നില്ല , ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വായിക്കാം.)

 

എലിപ്പനി: സൂക്ഷിക്കേണം


ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി കേസുകളും അതുമൂലമുള്ള മരണങ്ങളും കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സപ്തംബർ, ഒക്‌ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ആണ് എലിപ്പനി കേസുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

എലിപ്പനി : ലക്ഷണങ്ങളും രോഗപ്പകർച്ചയും :

ന്മ ക്ഷീണത്തോടെയുള്ള പനിയും തലവേദനയും പേശീവേദനയുമാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
ന്മ കണ്ണിൽ ചുവപ്പ്, മൂത്രക്കുറവ്, മഞ്ഞപ്പിത്തലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വയും കണ്ടേക്കാം
ന്മ എലി, പട്ടി, പൂച്ച, കന്നുകാലികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മൂത്രം വഴി യാണ് എലിപ്പനി പകരുന്നത്
ന്മ മൂത്രം വഴി മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലുമെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ മുറിവു കൾ വഴി ശരീരത്തിൽ എത്തിയാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത്
ന്മ വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ, ഓട, തോട്, കനാൽ, കുളങ്ങൾ, വെള്ളക്കെട്ടുകൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവരിൽ രോഗം കൂടുതൽ കാണുന്നു

പ്രതിരോധ മാർക്ഷങ്ങൾ :

ന്മ മൃഗപരിപാലന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ കൈയുറകളും കട്ടിയുള്ള റബർ ബൂട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുക
ന്മ പട്ടി, പൂച്ച തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും മല മൂത്രാദികൾ വ്യക്തിസുരക്ഷയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
ന്മ കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിലെ മൂത്രം ഒലിച്ചിറങ്ങി വെള്ളം മലിനമാകാ തെ നോക്കുക
ന്മ ആഹാരസാധനങ്ങളും കുടിവെള്ളവും എലികളുടെ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കൾ കലർന്ന് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും മൂടി വെക്കുക
ന്മ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുട്ടികൾ വിനോദത്തിനോ മറ്റാവശ്യ ങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങുന്നത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക (പ്രത്യേകിച്ചും മുറിവുള്ളപ്പോൾ)
ന്മ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എലികളെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുക

എലിപ്പനി : പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടവർ :

ന്മ മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വരും പ്രത്യേകിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നവരും ഗുളിക കഴിക്കണം
ന്മ പ്രതിരോധ ഗുളികയുടെ ഒറ്റ ഡോസ് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ രോഗത്തി നെതിരെ സുരക്ഷ നൽകുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ മലിന ജലവുമായി സമ്പർക്കം തുടരുന്നവർ 6 ആഴ്ചകളിലും പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്
എലിപ്പനി : പ്രതിരോധ ഗുളികകളും കഴിക്കേണ്ട വിധവും :
ന്മ മുതിർന്നവർക്ക് ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ 200 മി. ഗ്രാം (100 മി.ഗ്രാമിന്റെ 2 ഗുളികകൾ) ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 6 ആഴ്ച വരെ നൽകണം
ന്മ 2 മുതൽ 12 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ 4 മി. ഗ്രാം/കി. ഗ്രാം (ശരീര ഭാരം) ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നൽകണം
ന്മ 2 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡോസ് അസിത്രോമൈസിൻ 10 മി. ഗ്രാം/കി. ഗ്രാം (ശരീര ഭാരം) നൽകണം
ന്മ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും അമോക്‌സിസിലിൻ 500 മി. ഗ്രാം ദിവസം 3 നേരം 5 ദിവസത്തേക്ക് നൽകണം


ഒരു എലിപ്പനി കേസ് ഫീൽഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ന്മ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസിന്റെ അരകിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളിലും രോഗപ്പകർച്ചക്ക് സാധ്യതയുളള അതേ ജോലി ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരിലും (ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തവർ, സമാന സ്വ'ാവമുള്ള ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അതേ പ്രദേശത്ത് ജോലിചെയ്യുന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം) ഫീവർ സർവേ നടത്തണം.
ന്മ പനിയുള്ളവരെയെല്ലാം ഡോക്ടരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം.
ന്മ രോഗവ്യാപനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതാണ്.
ന്മ പാടത്തും പറമ്പിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ പനി ബാധിതരെ പ്രതേ്യകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അതാത് പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സക്കെത്തുന്നവരിൽ സംശയാസ്പദമായ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്കോ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കോ എലിപ്പനി ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്‌സീസൈക്ലിൻ/പെൻസിലിൻ ചികിത്സ ല'്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ വഴി ഉറപ്പു വരുത്തുക. ആവശ്യമായ ചികിത്സാ മാർക്ഷനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകണം.
ന്മ എലിപ്പനി പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ മേൽനോട്ടം നൽകാനും മോണിറ്ററിങ്ങിനുള്ള ബാധ്യത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കാണ്.
ന്മ ഫീൽഡ്തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ രോഗനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടുന്ന ചുമതല ഫീൽഡ്തല പ്രവർത്തകർക്കും സൂപ്പർവൈസർക്കുമാണ്.

എലിപ്പനി നിരീക്ഷണവും രോഗപ്രതിരോധവും
ന്മ രോഗസാധ്യത കുടുതലുള്ള തൊഴിൽ വി'ാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക.
ന്മ എലിപ്പനി രോഗം പകരുന്ന രീതികെള കുറിച്ചും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും രോഗപ്രതിരോധ മാർക്ഷങ്ങൾ അവലം'ിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും രോഗാരം'ത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകതയെകുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക.
ന്മ ശരീരത്തിൽ മുറിവുള്ളവർ ഇത്തരംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക
ന്മ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മുറിവുകളിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഓയിൽമെന്റ് പുരട്ടി നന്നായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം ജോലിക്കിറങ്ങിടേണ്ടതും ജോലി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വീണ്ടും മുറിവുകൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
ന്മ രോഗപകർച്ചക്ക് സാധ്യത കുടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൈയുറ , കാലുറ എന്നിവ ധരിച്ച ജോലിചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ന്മ എലിയുടെ വിസർജ്ജ്യം മാത്രമല്ല മറ്റു ചില ജീവികളുടെ വിസർജ്ജ്യവും അപകടകാരിയായേക്കാം. കാർന്നു തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ വിസർജ്ജ്യം വഴി രോഗം പകരാവുന്നതാണ്.
ന്മ പട്ടി, പൂച്ച, അണ്ണാൻ, കന്നുകാലികൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പ്രതിരോധമാർക്ഷങ്ങളും തുടർനടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ന്മ കൈതച്ചക്ക കൃഷിചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ മുറിവുകൾ കുടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ 'ാഗങ്ങളിൽ എലികൾ കുടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതും രോഗസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ മേഖലയിൽ പ്രാധാന്യംകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.
ന്മ മുൻവർഷങ്ങളിൽ എലിപ്പനി കേസുകളോ അതുമൂലമുള്ള മരണമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങെള ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി കണക്കാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ന്മ ഹൈറിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ലൈൻ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അവർക്ക് ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ പ്രൊഫൈലാസിസ് നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ആവശ്യാനുസരണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

അക്ഷരപ്പത്തായം ട്രെയിലർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
കണ്ണൂർ
ഗ്രന്ഥശാലാ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം ലൈബ്രറി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്ഷരപ്പത്തായം ഡോക്യുഫിഷന്റെ ട്രെയിലർ മേയർ ടി ഒ മോഹനൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കോർപ്പറേഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ്ബാബു എളയാവൂർ അധ്യക്ഷനായി. കൗൺസിലർമാരായ എപി രാജേഷ്, പി പ്രകാശൻ നൗഫൽ ചാല, ഷിഗിൻ മംഗലശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി കെ ബൈജു സ്വാഗതവും കമലാ സുധാകരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും കൂട്ടി ചേർത്താണ് ഡോക്യുഫിഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലാകെയുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡോക്യുഫിഷൻ തയ്യാറാക്കും.
ലൈബ്രറിയിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു പതാക ഉയർത്തി. വി കെ ആഷിയാന അഷ്‌റഫ്, നൗഫൽ ചാല, എം ഷിഗിൻ, പിപി ഷൽമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ മാസിക തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, മററ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഡിജറ്റിൽ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു
9447372316

ക്യൂബയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ തുടങ്ങി


സ്വന്തം ലേഖകൻ
ഹവാന
ക്യൂബയിൽ 2 വയസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിത്തുടങ്ങി. ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യം കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് ക്യൂബയിൽ വാക്‌സിൻ നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപായി കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ക്യൂബൻ സർക്കാറിൻറെ ലക്ഷ്യം.
ക്യൂബ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്‌സിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘനയുടെ അംഗീകാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സോബെറാന, അബ്ഡല വാക്‌സിനുകളാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായാണ് ക്യൂബൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 92 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ വാക്‌സിനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി എന്നാണ് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
സ്‌കൂളുകൾ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ തുറക്കാനാണ് ക്യൂബൻ അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. അതിനുമുൻപായി വാക്‌സിനേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം.
കോവിഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ക്യൂബൻ മാതൃക ചർച്ചയായിരുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിറച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടര്മാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ക്യൂബ നൽകിയത് ആവേശത്തോടെയാണ് ലോകം കണ്ടത്.
ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യം കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിൻ നൽകുന്നത്. ചൈനയും ഈ രംഗത്ത് കുതിക്കുകയാണ്.

കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു
സിൽവർലൈനിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി വേണ്ട
സ്വന്തം ലേഖകന്
തിരുവനന്തപുരം
കേരള റെയിൽ ഡെവപല്മെന്റ് കോർപറേഷന്റെ (കെ- റെയിൽ) അർധ അതിവേഗ റെയിൽപാത സിൽവർലൈനിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം. ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചത്. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി കിട്ടുംമുമ്പ്, നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി ആർ ശശികുമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.
കാസർകോട് -തിരുവനന്തപുരം 530 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നാല് മണിക്കൂറിലെത്തുംവിധം നിർമിക്കുന്ന ഇരട്ടപ്പാതയാണ് സിൽവർലൈൻ. വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം സംബന്ധിച്ച് 2006ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ റെയിൽവേയോ റെയിൽവേ പദ്ധതികളോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രപരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബംഗളൂരു മേഖലാ ഓഫീസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. മുരളീ കൃഷ്ണ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. 2006 സെപ്തംബർ 14നാണ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിമാനത്താവളം, തുറമുഖം, ദേശീയപാത, കെട്ടിട നിർമാണം തുടങ്ങിയ 39 വികസന പദ്ധതിയും പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിലുള്ളത്. അതിനാൽ സിൽവർലൈനിന് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ആവശ്യമില്ല. നോയ്ഡ -ഗ്രേറ്റർ നോയ്ഡ മെട്രോ റെയിലിന് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി നേടണമെന്നുള്ള ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്ര പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതപഠനം നടത്താൻ കെ- റെയിൽ ഇക്യുഎംഎസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14 മാസത്തിനുള്ളിൽ പഠനറിപ്പോർട്ട് നൽകും.
സിൽവർലൈൻ സമ്പൂർണ ഹരിത പദ്ധതിയാണെന്ന് കെ -റെയിൽ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക- സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കർക്കശ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ധനകാര്യ ഏജൻസികളാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നതെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതെ നടത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ പരിഷത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.


തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയ്ക്ക് നാല് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചതായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ആർബിന്ദു അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, തലശ്ശേരി ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ.കോളേജ്, എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജ് പട്ടാമ്പി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

 

ജല ഗതാഗതം: ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണം

കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത മേഖലയിലും ടൂറിസം രംഗത്തും പുതിയൊരധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ ജലപാതയുടെ ആദ്യഘട്ടമായ 520 കിലോമീറ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാടിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ റീച്ചാണ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുത്തത്. ഈ ഭാഗത്തെ നിർമാണത്തിൽ വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബേക്കൽ മുതൽ വടകര വരെയുള്ള നിർമാണത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണള്ളത്.
വടക്ക് ബേക്കൽ മുതൽ തെക്ക് കോവളം വരെ ജലഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ താരമത്യേന ചെലവും മലിനീകരണവും കുറഞ്ഞ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്തിനു സമാന്തരമായി കായലുകളെയും പുഴകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിരവധി കനാലുകൾ നിർമിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പശ്ചിമതീര ജലപാത. ഇതിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കല്ലായി വരെ 328 കിലോമീറ്റർ ഭാഗം നാഷണൽ വാട്ടർ വേ (എൻഎച്ച്-3) ആണ്. കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ 168 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഐ.ഡബ്‌ള്യു-എ.ഐ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കല്ലായി പുഴ വരെയുള്ള 160 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത്. മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ വേ ആയി പരിഗണിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ 1200 കിലോമീറ്റർ ഫീഡർ കനാലുകളും വിവിധ ജില്ലകളിലായി നിലവിലുണ്ട്.
തെക്കൻ ജില്ലകളിലെയും മലബാറിലേയും കനാലുകളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമിതികൾ ജലഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി കനാൽ വികസനം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുളള കനാലുകൾ ലഭ്യമായ വീതിയിൽ ആഴം കൂട്ടി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി. കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കനാലുകളുടെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയ ജലപാതാ നിലവാരത്തിൽ കനാൽ നിർമാണം 2022ൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും. 2025ൽ അവസാനിക്കുന്ന 3-ാം ഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമതീര കനാലിന്റെയും ഫീഡർ കനാലുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തീക്കരിക്കുവാൻ കഴിയും.
കനാൽ നിർമിക്കുമ്പോൾ പുനരധിവാസം നടപ്പിലാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. അങ്ങനെ വർക്കലയിൽ 60 കുടുംബങ്ങളെ 600 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പുനർഗേഹം പദ്ധതി വഴി പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ലൈഫ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിരവധി മേഖലകളിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഉയർന്ന പാക്കേജിൽ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കണം.

 

ഐഎച്ച്ആർഡി കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് സീറ്റൊഴിവുണ്ടായിട്ടും കുട്ടികളില്ല
ഡിഗ്രി കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടാതെ വലയുന്നവരും ഐഎച്ച്ആർഡി കോളേജിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് 9 കോളേജിലും സീറ്റൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ കാരണം. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഐഎച്ച്ആർഡി കോളേജിലെ 50 ശതമാനം സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. ബാക്കി 50 ശതമാനം സീറ്റ് അതാത് കോളേജിന്റെ ക്വാട്ടയാണ്. ഈ സീറ്റിലാണ് അപേക്ഷകരില്ലാത്തത്.
കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റിന്റെ കീഴിൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാനന്തവാടി, ഇരിട്ടി, പിണറായി, പട്ടുവം, കൂത്തുപറമ്പ, നെരുവമ്പ്രം, ചീമേനി, മടിക്കൈ , മഞ്ചേശ്വരം അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
ബി.എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബി.എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ബി.കോം കോ ഓപ്പറേഷൻ, ബി.കോം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ബി.എ.ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയാണ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ. സർവ്വകലാശാല ക്വാട്ടക്ക് പുറമയുള്ള പകുതി സീറ്റുകൾ പലതും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.
പ്ലസ്ടു റിസൾട്ടിൽ വിജയ ശതമാനം വലിയ തോതിൽ കൂടിയപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാതെ വലയുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഐഎച്ച്ആർഡി കോളേജ്. മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിയമനം. തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്‌സുകളാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത്. സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസാണ് ഇവിടെ ഈടാക്കുന്നത്. എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ മാനേജ്‌മെന്റ് സീറ്റിൽ ലക്ഷകണക്കിന് രൂപ വാങ്ങി സീറ്റ് നൽകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്.
ഐഎച്ച്ആർഡി കോളേജിൽ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായും കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ംംം.ശവൃറ മറാശശൈീി.െീൃഴ എന്ന ംലയശെലേ സന്ദർശിക്കുക.

 

എല്ലാം പദ്ധതികളും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ

പി കെ ബൈജു
തിരുവനന്തപുരം
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏകീകൃത വിവര സംവിധാനത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി.
നാനൂറിലേറെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ലഭ്യമാക്കാനും ഉതകുന്ന ആധാർ വാൾട്ട്' സ്ഥാപിക്കും. ഇതിന് വേണ്ടി 34.32 കോടി രൂപ ചെലവിൽ അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ് വെയർ, ഹാർഡ് വെയർ, മാനവ വിഭവശേഷി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അനുമതിയായി. റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തെരഞ്ഞെ ടുക്കുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പൊതു പ്ലാറ്റ് ഫോമാകും ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക.
കുടുംബത്തെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഏകീകൃത ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് യൂണിഫൈഡ് രജിസ്ട്രി.
പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനും ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഓരോ വകുപ്പുകൾക്കും വെവ്വേറെ നടപടി ക്രമങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നിലേറെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൽ, ഗുണഭോക്തൃ വിവരങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആവർത്തനം, പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുമൂലം വിവര ശേഖരത്തിന് ഏകീകൃത രൂപം ഇല്ലായ്മ, കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ക്രോഡീകൃത വിവരങ്ങളുടെ കുറവ് തുടങ്ങി പലപ്രശ്‌നങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അർഹതയില്ലാത്തവർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യവും ഫലപ്രദവുമാക്കാനാകും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമായ തരത്തിൽ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കലും ലക്ഷ്യമാണ്.
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങൾ ഒറ്റ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. വിവിധ സഹായ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായകമായ ഒറ്റ സ്രോതസ്സായി ഈ രജിസ്ട്രി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകും. അതാത് വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ ഗുണഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്ട്രിയിൽ നൽകുക.