എടപ്പാൾ ടു കാശ്മീർ ചിന്നൻ സൈക്കിൾ യാത്രയിലാണ്‌ ( video)

എടപ്പാൾ ടു കാശ്മീർ
ചിന്നൻ സൈക്കിൾ യാത്രയിലാണ്‌
നൗഫൽ ചാല
കണ്ണൂർ
തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി ചിന്നൻ എടപ്പാൾ മുതൽ കാശ്മീർ വരെ സൈക്കളിൽ യാത്ര യിലാണ്.
കോവിഡില്ലാ രാജ്യമാണ് 26കാരനായ ചിന്നന്റെ ലക്ഷ്യം. മഹാമാരിയെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണത്തിനാണ് 3500 ഓളം കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ തന്റെ യാത്രയെന്നാണ് ചിന്നൻ പറയുന്നത്.
തമിഴ്‌നാട്ടുകാരായ ചിന്നന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എടപ്പാളിലാണ് താമസം. ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ട യാത്ര ഞായറാഴ്ച കണ്ണൂർ പിന്നിട്ടു. സൈക്കിളിന്റെ പിറകിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും സഞ്ചിയുമായാണ് യാത്ര. പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചിന്നൻ.
ആക്രി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരിയുമടങ്ങുന്നതാണ് ചിന്നന്റെ കുടുംബം.
ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിന്നൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കാശ്മീരിലെത്തുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ചിന്നന്റെ ലക്ഷ്യം.

വീഡിയോ കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

എടപ്പാൾ ടു കാശ്മീർ ചിന്നൻ സൈക്കിൾ യാത്രയിലാണ്‌ ( video)

എടപ്പാൾ ടു കാശ്മീർ ചിന്നൻ സൈക്കിൾ യാത്രയിലാണ്‌ ( video)

എടപ്പാൾ ടു കാശ്മീർ
ചിന്നൻ സൈക്കിൾ യാത്രയിലാണ്‌
നൗഫൽ ചാല
കണ്ണൂർ
തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി ചിന്നൻ എടപ്പാൾ മുതൽ കാശ്മീർ വരെ സൈക്കളിൽ യാത്ര യിലാണ്.
കോവിഡില്ലാ രാജ്യമാണ് 26കാരനായ ചിന്നന്റെ ലക്ഷ്യം. മഹാമാരിയെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണത്തിനാണ് 3500 ഓളം കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ തന്റെ യാത്രയെന്നാണ് ചിന്നൻ പറയുന്നത്.
തമിഴ്‌നാട്ടുകാരായ ചിന്നന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എടപ്പാളിലാണ് താമസം. ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ട യാത്ര ഞായറാഴ്ച കണ്ണൂർ പിന്നിട്ടു. സൈക്കിളിന്റെ പിറകിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും സഞ്ചിയുമായാണ് യാത്ര. പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചിന്നൻ.
ആക്രി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരിയുമടങ്ങുന്നതാണ് ചിന്നന്റെ കുടുംബം.
ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിന്നൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കാശ്മീരിലെത്തുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ചിന്നന്റെ ലക്ഷ്യം.

വീഡിയോ കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക