സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എം.പി

സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എം.പി

സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എം.പി

സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എം.പി

സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എം.പി