കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു - മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു - മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു - മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു - മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു - മുഖ്യമന്ത്രി