കേന്ദ്രസർവകലാശാല ലൈബ്രേറിയൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
കാസർഗോഡ് : കേന്ദ്രസർവകലാശാലയിൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ലൈബ്രേറിയൻ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ അഞ്ചുപേരെ ഓൺലൈനായും ജൂലൈ 15 വരെ പോസ്റ്റൽ വഴിയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, സർവ്വകലാശാല കോളേജ് അധ്യാപക പ്രവർത്തിപരിചയം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ പരിചയം എന്നിവ ഉള്ളവർക്ക് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ലൈബ്രറി സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്/ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ സയൻസ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് ലൈബ്രറി തസ്തികയിലേക്ക് വേണ്ടത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രേറിയൻ, ഡ്യൂട്ടി ലൈബ്രറി, കോളേജ ലൈബ്രേറിയൻ, ലൈബ്രറി സയൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് / അസോസിയേറ്റട് പ്രൊഫസർ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ്www.cukerala. ac. In സന്ദർശിക്കുക

 

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All