ബി എഡ് ഫലം വൈകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കയിൽ
കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ബിഎഡ് ഫളം വൈകുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശങ്ക. ഏപ്രിൽ 13 ന് പരീക്ഷ പൂർത്തിയായ ബി.എഡ് പരീക്ഷാ ഫലം രണ്ട് മാസമായിട്ടും മൂല്യനിർണ്ണയം പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പി.എസ്.സി. സോഷ്യൽ സയൻസ് ,ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് ആർമി സ്‌കൂൾ കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്‌കൂൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ജൂൺ അവസാനവും ജുലായ് ആദ്യവാരത്തിലുമാണ് മിക്കതിന്റേയും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതികൾ കൂടാതെ നിരവധി എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും ജൂൺ അവസാന വാരത്തിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിജിയും നെറ്റും കെടെറ്റും പാസായവർക്ക് ബി.എഡ് റിസൽട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.
അടുത്തിടെ പൂർത്തിയായ പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണ്ണയം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ബി എഡിന്റെ മൂല്യ നിർണയം നടത്താത്തതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

Most Read

  • Week

  • Month

  • All