മരച്ചീനിയിലെ മികച്ച ഇനങ്ങൾ

നിരവധി നാടൻ ഇനങ്ങളും സങ്കരയിനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വിളയാണ് മരച്ചീനി . തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീ വിശാഖം തിരുന്നാൾ മഹാരാജാവാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മരച്ചീനി കൃഷിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്. അദ്ദഹത്തിന്റെ സ്മരണക്കായി ശ്രീവിശാഖം എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു മരച്ചീനി നമുക്കുണ്ട്.
രുചി, തണ്ടിന്റെ നിറം, വളരുന്ന പ്രദേശം ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കർഷകർ പലയിനങ്ങൾക്കും പല പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ വിളകളിലും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി വരുന്ന കാലമാണിത്. മരച്ചീനിയിലും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള മേൽത്തരം സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരച്ചീനിയിലെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഹെക്ടർ ഒന്നിന് 12 മുതൽ 16 വരെ ടൺ വിളവ് നൽകുമ്പോൾ മേൽത്തരം ഇനങ്ങൾ 30 മുതൽ 72 ടൺ വരെ വിളവ് നൽകുന്നു.

കെ 97
നാടൻ ഇനമായ മഞ്ഞ വെളളയും വളരെ ഉയർന്ന അന്നജാംശമുളള ഒരു ബ്രസീലിയൻ ഇനവും തമ്മിലുള്ള സങ്കരണത്തിലൂടെ ശ്രീ കാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1971 ൽ പുറത്തിറക്കിയതാണിത്. 10 മാസത്തെ മൂപ്പുണ്ട്. ഹെകറിന് 40 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. സ്റ്റാർച്ച് 27-31 ശതമാനം. സയനോജൻ 180-200 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചത്. കിഴങ്ങിന്റെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെളളനിറമാണ്. നേരെ വളർന്നു പന്തലിക്കും.10 മാസത്തെ മൂപ്പുണ്ട്.വരൾച്ചയെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കും. മൊസേക്ക് എന്ന വൈറസ് രോഗത്തിനെതിരെ ഒരു പരിവരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്.

കെ 165
ചടയമംഗലം വെള്ള, കലികാലൻ എന്നീ നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ സങ്കരത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതാണിത്. ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1971 ൽ പുറത്തിറക്കി.
ഹെക്ടറിന് 45 ടൺ വരെ വിളയും. സ്റ്റാർച്ച് 23 - 25 ശതമാനം . സയനോജൻ 150 - 165 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചതാണ്. ഇടത്തരം ഉയരത്തിൽ വളരും. കിഴങ്ങിന്റെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറം. കിഴങ്ങ് തണ്ടുമായി കഴുത്ത് ഭാഗമില്ലാതെ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന്നെതിരെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്. നട്ട് 8-9 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം.

കെ 226
ഏത്തക്കാ കറുപ്പന്റേയും എം .4 എന്നയിനത്തിന്റേയും സങ്കരമാണ്. ശ്രീകാര്യത്തെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1971 ൽ ആണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. നട്ട് 10 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഹോക്ടറിന് 40 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. സ്റ്റാർച്ച് 28-30
ശതമാനം. സയനോജൻ 180-200 പി.പി.എം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറം. സ്റ്റാർച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് അനുയോജ്യമാണിത്. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന്നെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്. ഇടത്തരം ഉയരത്തിൽ നേരെ വളർന്നു പന്തലിക്കും.

ശ്രീവിശാഖം
ചീനിക്കപ്പ എന്ന നാടൻ ഇനത്തിന്റേയും മഡഗാസ്‌ക്കറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദേശ ഇനത്തിന്റേയും സങ്കരസന്തതിയാണ്. ശ്രീകാര്യത്തെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1977 ൽ പുറത്തിറക്കി. നട്ട് 10 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിനാകും. ഹെക്ടറിന് 40 ടൺ വിളയും. സ്റ്റാർച്ച് 25-27 ശതമാനം. സയനോജൻ 35 - 40 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചത്. നേരെ ഉയർന്നു പന്തലിച്ച് വളരും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് ഇളം മഞ്ഞ നിറം. കിഴങ്ങുകൾക്ക് കഴുത്ത് ഭാഗമില്ല. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് എളുപ്പം വിധേയമാകുന്നു.

ശ്രീസഹ്യ
പലയിനങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള സങ്കരയിനമാണിത്. 1977 ൽ ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. 10-11 മാസത്തെ മൂപ്പുണ്ട്. ഹെക്ടറിന് 45 ടൺ വരെ വിളയും. സ്റ്റാർച്ച് 29 -31 ശതമാനം . സയനോജൻ 75-85 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യം. നേരെ ഉയർന്നു പന്തലിക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറം. കിഴങ്ങുകൾക്ക് നീണ്ട കഴുത്ത്. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് വിധേയമാകും. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കും.

ശ്രീപ്രകാശ്
നാടൻ ഇനത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്‌തെടുത്തത്. ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1987 ൽ പുറത്തിറക്കിയത്. നട്ട് 7 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഹെക്ടറിന് 45 ടൺ വിളയും. സ്റ്റാർച്ച് 29 -31 ശതമാനം. സയനോജൻ 35-50 പി.പി.എം. നേരെ ശിഖരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വളരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചത്. വ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറം. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടും. ഒരു വിള നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷം പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം.

ശ്രീഹർഷ
് 1996 ൽ ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. 10 മാസത്തെ മൂപ്പുണ്ട്. സ്റ്റാർച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് യോജിച്ചത്. ഹെക്ടറിന് 60 ടൺ വരെ വിളവ്. സ്റ്റാർച്ച് 38 - 41 ശതമാനം. സയനോ ജൻ 40-55 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിനും യോജിച്ചത്. നേരെ ഉയർന്നു പന്തലിക്കുന്ന സ്വഭാവം. തണ്ടിന് കനക്കൂടുതലുണ്ട്. ഭക്ഷയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറമാണ്. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് എളുപ്പം വിധേയമാകുന്നു. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കും.

ശ്രീജയ
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാടൻ ഇനത്തിൽ നിന്നും നിർദ്ധാരണം ചെയ്‌തെടുത്തത്. ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 1998 ൽ പുറത്തിറക്കി. നട്ട് 6-7 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിനാകും. ഹെക്ടറിന് 58 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. സ്റ്റാർച്ച് 24-27 ശതമാനം. സയനോ ജൻ 40-50 പി.പി. എം. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചത്. നേരെ വളർന്നു ശിഖരങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് വെള്ളനിറം. കിഴങ്ങുകൾക്ക് കഴുത്തില്ല. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടും. ഒന്നാം വിള നെൽ കൃഷിക്ക് ശേഷം പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം.

ശ്രീ വിജയ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും ശരേഖരിച്ച നാടൻ ഇനത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം വഴി 1998 ൽ ശ്രീ കാര്യം കേന്ദ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. നട്ട് 6-7 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഹെക്ടറിന് 51 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. സ്റ്റാർച്ച് 27-30 ശതമാനം. സയനോജൻ 40 - 60 പി.പി.എം. ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചത്. നേരെ വളർന്നു പന്തലിക്കും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് ഇളം മഞ്ഞനിറം. കിഴങ്ങുകൾക്ക് കഴുത്തില്ല. മൊസേക്ക് രോഗത്തിനെതിരെ കാര്യമായ പ്രതിരോധ ശക്തിയില്ല. ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷം പാടത്ത് നടാൻ പറ്റിയത്.

ശ്രീരേഖ
2000 ത്തിൽ ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. 8 - 10 മാസത്തെ മൂപ്പുണ്ട്. ഹെക്ടറിന് 71 ടൺ വിളവ് തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സ്റ്റാർച്ച് 28-30 ശതമാനം. സയനോജൻ 49 - 60 പി.പി.എം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഇനം. നേരെ വളർന്നു പന്തലിക്കും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് ക്രീം നിറം. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടും.


*ശ്രീ പ്രഭ*
2000 ത്തിൽ ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. നട്ട് 8 - 10 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഹെക്ടറിന് 72 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. സ്റ്റാർച്ച് 26-29 ശതമാനം. സയനോജൻ 50 - 85 പി.പി.എം. ഇടത്തരം ഉയരം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗത്തിന് ഇളം മഞ്ഞ നിറം. മൊസേക്ക് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നു.

*നിധി*
കൂമ്പ് വെള്ള എന്ന നാടൻ ഇനത്തിൽ നിന്നും സമൂഹ നിർദ്ധാരണം വഴി വികസിപ്പിച്ചത്. 1993 ൽ കായംകുളം പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കി. നട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഓണാട്ട്കര മണൽ കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം. ഉയരം 2.1 മീറ്റർ. ശിഖരങ്ങളില്ല. . സ്റ്റാർച്ച് 26.8 ശതമാനം. ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിന് മികച്ചത്. മൊസേക്ക് രോഗത്തേയും വരൾച്ചയേയും പ്രതിരോധിക്കും.

*കൽപ്പക*
രാമന്തല എന്ന നാടൻ ഇനത്തിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹ നിർദ്ധാരണം വഴി 1996 ൽ കുമരകം പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. ഹെക്ടറിന് 60 ടൺ വിളവ് ലഭിക്കും.നട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിനാകും. സ്റ്റാർച്ച് 31.4 ശതമാനം.മൊസേക്ക് രോഗത്തെ ചെറുക്കും. ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല.

*വെള്ളായണി ഹ്രസ്വ*
നെടുമങ്ങാട് ലോക്കൽ എന്ന ഇനത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹ നിർദ്ധാരണം വഴി ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തത്. 2002 ൽ വെളളായണി കാർഷിക കോളേജ് പുറത്തിറക്കിയത്. നട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം. ഹെക്ടറിൽ 55 ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും. ഉയരം കുറഞ്ഞ് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കിഴങ്ങിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് ക്രീം നിറത്തിലുളള വെളളനിറമായിരിക്കും. ഭക്ഷണത്തിന് വളരെ അനുയോജ്യം. മൊസേക്ക്
രോഗത്തിന്നെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണ്.
----------------------------------------------

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All