ആചാര്യഗുരു പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസിന് കോവിഡ് ബാധ

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം തുപ്പി നൽകുന്ന ഗുജറാത്തിലെ സംഘപ്രസ്ഥാന ങ്ങളുടെ ആചാര്യഗുരു പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസിന് കോവിഡ് ബാധ അതിമാരകം. സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് കോവിഡ് പടർന്നിരിക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദർ.😥

ആചാര്യഗുരു പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസിന് കോവിഡ് ബാധ

ആചാര്യഗുരു പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസിന് കോവിഡ് ബാധ

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം തുപ്പി നൽകുന്ന ഗുജറാത്തിലെ സംഘപ്രസ്ഥാന ങ്ങളുടെ ആചാര്യഗുരു പുരുഷോത്തം പ്രിയദാസിന് കോവിഡ് ബാധ അതിമാരകം. സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് കോവിഡ് പടർന്നിരിക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദർ.😥