അംഗീകൃത ഹോമുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടു കൂടി ബന്ധുക്കൾക്ക് പോറ്റി വളർത്താൻ കഴിയുന്ന കിൻഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ പദ്ധതി 14 ജില്ലകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 84 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു.

ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 817 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 25,484 കുട്ടികളാണ് താമസിച്ചു വരുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് മിക്ക കുട്ടികളുടേയും ബന്ധുക്കൾ. സാമ്പത്തികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് മിക്കവരും കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് സനാഥന ബാല്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിൻഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ പദ്ധതിക്ക് ഈ സർക്കാർ രൂപം നൽകിയത്.

കുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുള്ള ബന്ധുക്കൾ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക മാസംതോറും നൽകിയാൽ കുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനവാസം കുറയ്ക്കാനും അതിലൂടെ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് പോറ്റിവളർത്തൽ (Foster Care) രീതിയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 2017ൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് സനാഥനബാല്യം. വ്യക്തിഗത പോറ്റിവളർത്തൽ (Individual Foster Care), ഒന്നിലധികം കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്തൽ (Group, Foster Care), അവധിക്കാല പരിപാലനം (Vacation Foster Care), ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ (Kinship Foster Care), ഇടക്കാല പോറ്റി വളർത്തൽ (Respite Foster Care) എന്നിങ്ങനെ 5 തരം പോറ്റിവളർത്തൽ സംവിധാനമാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് തരം പോറ്റി വളർത്തലുകളിലും പ്രാഥമികമായി ഹ്രസ്വകാലത്തേയ്ക്കും പിന്നീട് പരിശോധിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കും കുട്ടികളെ മറ്റ് കുടുംബങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലെ കിൻഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തുക അനുവദിച്ചത്.

ബന്ധുക്കളുടെ മുഴുവൻ സമയ പരിചരണത്തിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് കിൻഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർ കെയറിലൂടെ വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്നത്. കുട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മുത്തശ്ശി-മുത്തച്ഛൻമാർ, അമ്മാവന്മാർ, അമ്മായിമാർ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ എന്നിവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കാം. കുട്ടികളെ നന്നായി പോറ്റി വളർത്തുന്നതിനായാണ് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ജില്ലയിലെ ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റിയിലൂടെയുമാണ് കുട്ടികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. തയ്യാറാവുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ അപേക്ഷ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു. കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ശരിയായ രക്ഷിതാക്കൾ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെയും പ്രത്യേകം കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കി അപേക്ഷയ്ക്ക് മേൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണവും നടത്തിയാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റി കുട്ടികളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുന്നത്.

ജില്ലയിലെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ അഡോപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടേയും ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റിയുടേയും ഉത്തരവിന്റേയും മറ്റ് രേഖകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റർകെയർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയാണ് എത്ര തുക മാസം തോറും നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെയും വളർത്തമ്മയുടെയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് ജില്ല ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും എത്തി അന്വേഷണം നടത്തുകയും തുക കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിനു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ പഠനവും ജീവിതവും 4 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് അവലോകനം നടത്തുന്നതാണ്. ഒരു ജില്ലയിൽ 25 കുട്ടികളെന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. പദ്ധതി വിജയമെന്നു കണ്ടാൽ വ്യാപിപ്പിക്കും....

Most Read

  • Week

  • Month

  • All